Lidköpings fågelskyddskommitte bildades 31/8-2021

Syfte och verksamhet

Fågelskydds kommittén skall, utifrån klubbens stadgar,

främja utforskandet och skyddet av fågelfaunan i Lidköpings och Götenes komuner och på uppdrag av styrelsen handha den korstsiktiga bevakningen av fågelskyddsärenden liksom ta fram underllag för långsigtka beslut.

Skyddet av fåglar i kommunerna handlar om att som ideell förening ge en röst åt fåglarna i den miljöpåverkan som människor skapar direkt eller indirekt. I samverkan med Birdlife Sverige och Västergötlands Ornitologiska Förening skall kommittén efter bästa kunskap och förmåga; bevaka, förebygga, påverka och samarbeta med myndigheter som remissinstans. Alltid med fåglarnas bästa som riktmärke.

Skyddet av fågellivet handlar om att bevara och återställa viktiga biotoper, vårda vår artrikedom med särskild fokusering på störningskänsliga och sällsynta arter, medverka i samhällsplaneringen och dialog kring markanvändning, samt som lokala specialister inom fågellivet, vara rådgivare och remisstans vid etableringar av miljöpåverkande verksamheter i fågellivet känslig miljö. Exempel på sånna etableringar. är industriell verksamhet i. för fågellivet känsliga områden som tex flyttfågelstråk, rastlokaler, myrar/mosar, vattendrag och sjöar, skog, samt i närheten av kända nutida, historiska och presumtiva häckningslokaler. Exempel på industriell verksamheter industrier som grustag, bergtäkter, vattenregleringar/-kraftverk, kraftledningsdragningar och vindkraftetableringar och kommunala detaljplans ändringar och nyetableringar.

Lidköpings fågelklubb skapar nu en Fågelskyddskommitte för att ge extra kraft och energi i det viktiga och många gånger digra arbetet.I klubben pågår ett stort antal aktiviteter i syfte att skydda fågellivet. Klubben informerar och sprider kunskap om fåglar och miljö, marknadsför fåglar som en spännande hobby, bildar opinion, medverkar i restaureringsarbete och inventeringar, samt fungerar som rådgivare och remissans i frågor som rör alla typer av etableringar.

Dom som ingår i kommittén är

Anders Widestrand 070-5553887

Lennart Fahlgren 070-528 62 55

Alfred Olofsson 0735339898